fbpx

STYPENDIA 2020/2021

  SZANOWNI STUDENCI !
  Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021
  będzie można składać od 1 września 2020 r. w następujących terminach:
  I. Dla stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnopsrawnych:
  dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY roku akad. 2010/2021
  • do 15 października dla studentów II roku studiów i wyżej
  • do 31 października dla studentów przyjętych na I rok studiów
  II. Dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów w r. akad 2020/2021:
  • do 31 października
  III. Dla zapomoginiezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
  Wnioski należy złożyć w wersji papierowej. Wzory wniosków są dostępne na samym dole niniejszej strony internetowej wraz z nowym Regulaminem.

  UWAGA !
  WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W WW. TERMINACH WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI.
  STYPENDIUM SOCJALNE
  Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne. Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została instytucja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób. Zrezygnowano z odrębnego regulowania w ustawie sposobu ustalania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, zatem znajdują tu zastosowanie zasady określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jedyną istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

  Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek, co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia. Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium. Komisja stypendialna uwzględnia również sytuację epidemiologiczną w Polsce, które utrudnia zdobycie wymaganych dokumentów.

   STYPENDIUM REKTORA
   Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpionaobecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.
   Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

  • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni.
  • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.


  Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożeni egzaminu maturalnego.

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  W katalogu świadczeń pomocy materialnej przysługujących studentom pozostawiono także stypendium dla osób niepełnosprawnych. W aktualnym stanie prawnym może otrzymać jest student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

  ZAPOMOGA
  W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych”. Tym samym zapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka. Pojęcie „trudnej sytuacji życiowej” może precyzować regulamin świadczeń dla studentów w ramach„ szczegółowych kryteriów”. Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.

  W sprawach stypendiów, zwłaszcza wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: +48 512 733 242
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  WNIOSKI ZBIERA ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA W CZASIE DYŻURÓW W POKOJU NR 21:
  mgr KAROL MAZUR
  DYŻURY
 • godz.: 9:00 - 16:00
 • oraz wybrane soboty - PO WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ

 • OKRES PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ.

 • Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na rok akademicki, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki
 • Stypendia przyznawane w uczelni student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – do pięciu miesięcy.
 • Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.
 • Stypendia i zapomogi student może otrzymywać przez okres studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, z tym że stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student może otrzymać dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Zasada ta nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczęli je w terminie roku kalendarzowego od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia. Studenci ci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia także na pierwszym roku studiów drugiego stopnia według osiągnięć uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.
  DO POBRANIA:
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce